opći uvjeti poslovanja

 

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU:

www.zyna.hr je internet trgovina Trgovačkog društva: RESA d.o.o., Odra Sisačka 187. 44000 Sisak, OIB:20851768172 upisanog u sudski registar MBS: 081291912

Kontakt telefon: 097/619 4016

E-mail: resa.sisak@gmail.com

Temeljni kapital:
20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

 

 

OPĆE ODREDBE

Trgovačko društvo RESA d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu upotrebom informacija s ovih stranica u svrhe kojima informacije nisu namijenjene. RESA d.o.o. se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. RESA d.o.o. zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez dodatnog objašnjenja. Fotografije proizvoda su stvarne, no naručeni proizvod može se u pojedinostima razlikovati od slikovnog prikaza. Sav sadržaj koji se nalazi na www.zyna.hr  internetskoj stranici ekskluzivno je intelektualno vlasništvo trgovačkog društva RESA d.o.o. i ne može se koristiti bez izričitog odobrenja nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.  

Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik / Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima i svim ostalim stavkama poslovanja sastavljenih u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO). Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.zyna.hr. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.zyna.hr u skladu s njima.

 

Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole trgovačkog društva RESA d.o.o. te prihvaća da trgovačko društvo RESA d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. 

 

RESA d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici trgovačkog društva RESA d.o.o. mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku RESA d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika.

Kupac snosi odgovornost za točnost unesenih podataka prilikom ispunjavanja narudžbe te prilikom registracije.

RESA d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba trgovačkog društva RESA d.o.o. Ni pod kojim uvjetima RESA d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem ove web stranice.

 

 

PREDUGOVORNE OBAVIJESTI

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

 1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa
 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
 • tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
 • tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
 • uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
 • postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
 • trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
 • minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
 • pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
 • ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
 • mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima korištenja. 

 

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor (npr. ugovor o kupnji pojedinog proizvoda) ne navodeći razloge za to u roku od 15 dana od datuma isporuke proizvoda.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji se izvršila uplata. Ukoliko je plaćeno karticom novac će biti vraćen na karticu ,a za plaćanje pouzećem sredstva ćemo uplatiti na Vaš tekući račun. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Prilikom povrata naručenog artikla ili eventualne zamjene, kupac snosi trošak povrata, a RESA d.o.o. trošak slanja zamjenskog artikla. Artikl treba vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži i zapakiranog u dodatnu ambalažu za transport. Ukoliko artikl nije vraćen u neoštećenoj originalnoj ambalaži povrat ili zamjena na žalost neće moći biti realizirani.

 

 

Politika o zaštiti privatnosti korisnika usluga ili kupaca

Ovaj akt izrađen je sukladno važećim zakonskim propisima i pravnim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj te ostalim zemljama Europske Unije.

 

 

OPĆENITI PRIKAZ TEMELJNIH POJMOVA

Politika o zaštiti privatnosti predstavlja pravni akt koji je zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka. Njime je regulirano koji podaci kupaca i korisnika usluga se obrađuju, na koji način te u koje svrhe se upotrebljavaju. On pruža kupcima ili korisnicima usluga uvid u njihova prava vezana za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kao i uvjete dostupnosti njihovih osobnih podataka trećim osobama, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti. Osobne podatke, koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u Europskoj Uniji, predstavljaju svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.). Obradu osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su uporaba, pohrana, prikupljanje, prilagodba ili izmjena, brisanje te uništavanje osobnih podataka.

 

PRAVNI TEMELJ PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci kupaca i korisnika usluga koji su nužni u svrhu isporuke naručenih proizvoda i usluga te transparentnog i zakonitog poslovanja, kao i informiranja o proizvodima i uslugama Društva obrađuju se u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te ostalih važećih propisa o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Politika o zaštiti privatnosti i Obrada osobnih podataka odvijaju se na temelju načela zakonitosti, transparentnosti, načela ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načela točnosti i potpunosti osobnih podataka, načela ograničene pohrane, načela cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načela odgovornosti, načela povjerenja, načela svrhe obrade te na temelju načela obrade u anonimiziranom obliku.

Važno je napomenuti da se kupci ili korisnici usluga mogu u svakom trenutku obratiti Trgovačkom Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

 

SVRHA I NAČIN PRIKUPLJANJA TE VRSTE PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Osobni podaci koje Društvo prikuplja koriste se za točno određene svrhe, o čemu su kupci i korisnici usluga jasno informirani.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke.

 

Društvo se obvezuje ne obrađivati više osobnih podataka nego što je doista potrebno za isporuku naručenih proizvoda i usluga te transparentno i zakonito poslovanje kao i informiranje o novim proizvodima i uslugama Društva.

Osnovni podaci kupaca ili korisnika usluga prikupljaju se na sljedeće načine:

Izravno od strane samih korisnika i kupaca na način da ih korisnici i kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i kupac je dužan dostaviti Društvu sve ili neke od sljedećih podataka koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

 1. a) ime i prezime;
  b) adresa;
  c) kontakt broj telefona ili mobitela;
  d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora;

Automatski posjetom mrežnim stranicama Društva, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima.

Podaci se prikupljaju prije svega zbog izvršenja ugovornih obveza. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i kupaca u naprijed navedenu svrhu predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.  Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i kupaca na e-mail adresu resa.sisak@gmail.com istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka. Kontakt podaci korisnika ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka. Društvo koristi određene podatke korisnika ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika ili kupaca ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta. Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima ili kupcima svojih usluga ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira ili im se ponudi određene proizvode i usluge.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika ili kupca.

U obradu osobnih podataka Društvo podrazumijeva i podatke koje primi izravnim kontaktom od kupaca koji mu se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:
– putem obrasca na internetskoj stranici www.zyna.hr
– mailom
– putem chat aplikacije na internetskoj stranici www.zyna.hr
– telefonskim pozivom

 

 

ČUVANJE I TRAJANJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljene osobne podatke Društvo čuva i štiti kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzima sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima. Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu. Osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni, nakon čega se brišu. Prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka za određenu svrhu, Društvo korisnika ili kupca obaviještava o roku čuvanja danih osobnih podataka.

 

PRAVA KUPCA ILI KORISNIKA USLUGA

U svakom trenutku kupac ili korisnik usluga od Društva  može zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pravo na pristup podatcima koji se odnose na predmetnu fizičku osobu
 • ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
 • pravo na brisanje osobnih podataka (a) kada osobni podaci korisnika ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
  b) kada korisnik ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
  c) kada korisnik ili kupac uloži prigovor na obradu podataka
  d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
  e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
  f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.
 • ograničenje obrade osobnih podataka
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka)

Korisnik ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt:

Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr 

 

MJESTO OBRADE OSOBNIH PODATAKA TE PROSLIJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIMA

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. a) privola korisnika ili kupca;
  b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
  c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika ili kupaca;
  d) za realizaciju ugovora isporuke robe podaci će se dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima Društvo surađuje i ima sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci robe ili usluge tražiti osobni dokument na uvid ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

PRIVOLE

 

Aktivna uloga korisnika ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

KOME SE OBRATITI

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  možete uputiti na e-mail adresu resa.sisak@gmail.com ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Resa d.o.o., Odra Sisačka 187, 44000 Sisak.

 

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva Društvo će uložiti razumne napore da potvrdi vaš identitet i spriječi neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

PRAVILA ZAŠTITE OSONIH PODATAKA DRUGIH WEB STRANICA TREĆIH OSOBA/TREĆIH STRANA

 

Na web stranici Društva mogu se pronaći poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

Na web stranici Društva mogu se ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Preporuka korisnicima je da se upoznaju s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

Iako Društvo poduzima dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa Društvo ne može jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikuplja neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa.

Do najveće mjere dopuštene zakonom Društvo isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

 

IZMJENE I DOPUNE POLITIKE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

Za obradu osobnih podataka na web stranici www.zyna.hr odgovorno je trgovačko društvo RESA d.o.o., Sisak, Odra Sisačka 187, Republika Hrvatska, OIB: 20851768172. 

 

 

CIJENE

RESA d.o.o. se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14). Valuta plaćanja je Hrvatska kuna (HRK). PDV je uračunat u cijenu. Sve cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave. U slučaju plaćanja Internet bankarstvom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.  

 

 

NARUDŽBE

Proizvodi se naručuju putem Interneta sljedeći jednostavne upute kako bi ispunili sve potrebne podatke te na kraju potvrdili narudžbu.

Pregledajte ponudu naših proizvoda, a odabrane proizvode jednostavno dodajte u košaricu klikom na gumb “DODAJ U KOŠARICU” koja se nalazi klikom kod svakog pojedinačnog proizvoda.

U svakom trenutku na vrhu stranice možete pratiti koliko proizvoda imate u košarici i  koji je ukupan iznos  dodanih proizvoda. Klikom na košaricu možete detaljno pregledati proizvode koje ste dodali u košaricu, promijeniti količinu naručenih proizvoda kao i  maknuti proizvode iz košarice.

Klikom na “DOVRŠI KUPNJU” u gornjem desnom kutu krećete u proces dovršetka kupovine koji se sastoji od tri koraka i u kojem ćete unijeti podatke za dostavu i podatke za plaćanje.

U svakom od ova 3 koraka možete dodati još proizvoda u košaricu pritiskom na gumb “DODAJ JOŠ PROIZVODA”, ali samo prije nego kliknete gumb “Kreiraj narudžbu”.

Web trgovina www.zyna.hr aktivna je 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. Narudžba se smatra završenom kada kupac ispuni sve potrebne podatke za njezinu provedbu.

 

 

NAČIN PLAĆANJA

 

Plaćanje je omogućeno na sljedeće načine:

 

Plaćanje kreditnim karticama   

Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Plaćanje internet bankarstvom   
Uplatom putem PayPal servisa

 

Onog trenutka kada je narudžba zaprimljena, RESA d.o.o. se obavezuje da će elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca o tome da je proizvod uspješno naručen. 

Ukoliko kupac plaća kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim onoga trenutka kada RESA d.o.o. dobije potvrdu predautorizacije kartice na iznos narudžbe te kada skladištar prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. Ukoliko kupac plaća Internet bankarstvom ili općom uplatom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada RESA d.o.o. zaprimi uplatu. Ukoliko odabrani proizvod nije raspoloživ (zbog većeg broja narudžbi) kupac će biti o tome obaviješten. Sukladno tome, biti će mu ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novca. Takve situacije su izvanredne te će kupac o njima biti pravovremeno informiran.

 

 

RAČUN / POTVRDA O SKLOPLJENOM UGOVORU

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.  

 

 

IZJAVA O SIGURNOSTI KOD PLAĆANJA

Usluge kartičnog plaćanja za RESA d.oo. provodi WSPay™ usluga poduzeća Webstudio d.o.o. WSPay™ je sustav koji višestrukim šifriranjem i posebnim kanalima manipulira podacima. WSPay™ primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Webstudio sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). WSPay™ sustav instaliran je na poslužiteljima pod kontrolom poduzeća Webstudio d.o.o.

RESA d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne izravne ili neizravne štete koje Kupci mogu pretrpjeti zbog privremene, djelomične ili potpune nedostupnosti WSPay™ usluge.

 

 

NAČINI DOSTAVE I ISPORUKE

OBAVIJEST: Tijekom trajanja akcija, zbog velikog interesa i povećanog broja narudžbi, obrada narudžbi te rok za isporuku paketa može potrajati dulje od 7 radnih dana. 

 

UVJETI DOSTAVE

Dostava se vrši kurirskom službom. Roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku sljedeći radni dan od zaprimanja uplate. Ukoliko ste odabrali platiti robu prilikom preuzimanja (pouzećem), roba se u najvećem broju slučaja šalje na isporuku sljedeći radni dan od zaprimanja narudžbe. Izuzetak su artikli koje trenutno nemamo na lageru, ali o dužim čekanjima kupci su obaviješteni. Duže vrijeme dostave vrijedi za otoke gdje se dostava vrši prema rasporedu dostavne službe. Detalje za vrijeme dostave na otoke možete vidjeti na službenim stranicama dostavljača. Na vaš zahtjev u narudžbi, šaljemo vam kod za praćenje, kako bi u svakom trenutku mogli provjeriti status vaše pošiljke na službenim stranicama dostavljača.

SVI NARUČENI PROIZVODI NA ADRESU STIŽU U ROKU 2-6 RADNIH DANA OD DANA OTPREME.

Prilikom kupovine molimo vas da ostavite broj telefona ili mobitela kako bi vas u slučaju potrebe kurir mogao dodatno kontaktirati.

 

Dostava unutar Hrvatske na iznos kupovine veći od 299,99 kn je besplatna, a za iznose manje od 299,99 kn se naplaćuje. *Za određeni broj artikala koji su predimenzionirani ili prekomjerne težine naplaćuje se dodatni iznos dostave od 5 do 20 kuna za svaki takav artikl. 

 

Dostava naručene robe odnosno paketa vrši se do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta odnosno dostave. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju robe, odnosno izvršenoj dostavi.

 

 

PAKIRANJE

Internetska trgovina ZYNA.hr obavezuje se slati nove, neoštećene i tvornički upakirane proizvode. Svi proizvodi bit će upakirani u dodatnu transportnu kutiju kako se prilikom transporta i manipulacije ne bi mogli oštetiti. Kupac je dužan  provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati. Kupac ima pravo  odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili ako je kutija otvorena i nije zatvorena sa originalnom trakom.  

 

 

 M