Politika o zaštiti privatnosti korisnika usluga ili kupaca

Politika o zaštiti privatnosti korisnika usluga ili kupaca

 

Ovaj akt izrađen je sukladno važećim zakonskim propisima i pravnim aktima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj te ostalim zemljama Europske Unije. 

 

Općeniti prikaz temeljnih pojmova

Politika o zaštiti privatnosti predstavlja pravni akt koji je zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka. Njime je regulirano koji podaci kupaca i korisnika usluga se obrađuju, na koji način te u koje svrhe se upotrebljavaju. On pruža kupcima ili korisnicima usluga uvid u njihova prava vezana za prikupljanje i obradu osobnih podataka, kao i uvjete dostupnosti njihovih osobnih podataka trećim osobama, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti. Osobne podatke, koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u Europskoj Uniji, predstavljaju svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.). Obradu osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su uporaba, pohrana, prikupljanje, prilagodba ili izmjena, brisanje te uništavanje osobnih podataka.

 

Pravni temelj prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci kupaca i korisnika usluga koji su nužni u svrhu isporuke naručenih proizvoda i usluga te transparentnog i zakonitog poslovanja, kao i informiranja o proizvodima i uslugama Društva obrađuju se u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te ostalih važećih propisa o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

Načela obrade osobnih podataka

Politika o zaštiti privatnosti i Obrada osobnih podataka odvijaju se na temelju načela zakonitosti, transparentnosti, načela ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načela točnosti i potpunosti osobnih podataka, načela ograničene pohrane, načela cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načela odgovornosti, načela povjerenja, načela svrhe obrade te na temelju načela obrade u anonimiziranom obliku.

Važno je napomenuti da se kupci ili korisnici usluga mogu u svakom trenutku obratiti Trgovačkom Društvu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

 

Svrha i način prikupljanja te vrste podataka koji se prikupljaju

Osobni podaci koje Društvo prikuplja koriste se za točno određene svrhe, o čemu su kupci i korisnici usluga jasno informirani.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke.

 

Društvo se obvezuje ne obrađivati više osobnih podataka nego što je doista potrebno za isporuku naručenih proizvoda i usluga te transparentno i zakonito poslovanje kao i informiranje o novim proizvodima i uslugama Društva.

 

Osnovni podaci kupaca ili korisnika usluga prikupljaju se na sljedeće načine:

Izravno od strane samih korisnika i kupaca na način da ih korisnici i kupci sami dostave uz privolu Društvu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i kupac je dužan dostaviti Društvu sve ili neke od sljedećih podataka koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:

 1. a) ime i prezime;
  b) adresa;
  c) kontakt broj telefona ili mobitela;
  d) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);

Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora;

Automatski posjetom mrežnim stranicama Društva, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima.

Podaci se prikupljaju prije svega zbog izvršenja ugovornih obveza. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i kupaca u naprijed navedenu svrhu predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Društvo neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.  Društvo je obvezno na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i kupaca na e-mail adresu resa.sisak@gmail.com istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka. Kontakt podaci korisnika ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Društva ako je korisnik ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Društva za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Društvo može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.

Kako bi korisnik ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Društvo koristi određene podatke korisnika ili kupaca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Društva, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka. Društvo koristi određene podatke korisnika ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika ili kupaca ili Društva. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta. Društvo je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima ili kupcima svojih usluga ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira ili im se ponudi određene proizvode i usluge.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika ili kupca.

U obradu osobnih podataka Društvo podrazumijeva i podatke koje primi izravnim kontaktom od kupaca koji mu se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:
– putem obrasca na internetskoj stranici www.zyna.hr
– mailom
– putem chat aplikacije na internetskoj stranici www.zyna.hr
– telefonskim pozivom

 

Čuvanje i trajanje obrade osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke Društvo čuva i štiti kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzima sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima. Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika ili kupaca, Društvo je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Društvo na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu. Osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su prikupljeni, nakon čega se brišu. Prilikom svakog prikupljanja osobnih podataka za određenu svrhu, Društvo korisnika ili kupca obaviještava o roku čuvanja danih osobnih podataka.

 

Prava kupca ili korisnika usluga

U svakom trenutku kupac ili korisnik usluga od Društva  može zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pravo na pristup podatcima koji se odnose na predmetnu fizičku osobu
 • ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
 • pravo na brisanje osobnih podataka (a) kada osobni podaci korisnika ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
  b) kada korisnik ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
  c) kada korisnik ili kupac uloži prigovor na obradu podataka
  d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
  e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
  f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.
 • ograničenje obrade osobnih podataka
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka)

 

Korisnik ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Društvo će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

 

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt:

Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr 

 

Mjesto obrade osobnih podataka te proslijeđivanje osobnih podataka trećima

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Osobne podatke korisnika ili kupaca Društvo prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:

 1. a) privola korisnika ili kupca;
  b) radi ispunjenja zakonskih obveza Društva;
  c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika ili kupaca;
  d) za realizaciju ugovora isporuke robe podaci će se dijeliti sa pružateljima distribucijskih usluga s kojima Društvo surađuje i ima sklopljene ugovore. Pružatelj distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci robe ili usluge tražiti osobni dokument na uvid ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručiocu, usluga ili roba neće moći biti izvršena ili uručena.

 

Upravljanje privolama

Aktivna uloga korisnika ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Društvo na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

 

Kome se obratiti

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  možete uputiti na e-mail adresu resa.sisak@gmail.com ili pisanim putem na sljedeću adresu:

Resa d.o.o., Odra Sisačka 187, 44000 Sisak.

 

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva Društvo će uložiti razumne napore da potvrdi vaš identitet i spriječi neautoriziranu obradu osobnih podataka.

 

Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica trećih osoba/trećih strana

Na web stranici Društva mogu se pronaći poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

Na web stranici Društva mogu se ponuditi i značajke društvenih mreža koje omogućavaju dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama. Preporuka korisnicima je da se upoznaju s pravilima o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuju na stranicama drugog portala ili društvenoj mreži odnosno od strane trećih osoba.

 

Ograničenje odgovornosti

Iako Društvo poduzima dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa Društvo ne može jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikuplja neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa.

Do najveće mjere dopuštene zakonom Društvo isključuje odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

Društvo zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranica Društva radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

 

Za obradu osobnih podataka na web stranici www.zyna.hr odgovorno je trgovačko društvo RESA d.o.o., Sisak, Odra Sisačka 187, Republika Hrvatska, OIB: 20851768172.  

 

U Sisku, 1. veljače 2020. godine

Resa d.o.o. za usluge i trgovinu